Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og

Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i

nedenstående fokusområder.

 

Identitet og venskaber

Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller og have mulighed for at udfolde nye sider af sig selv i et inkluderende fællesskab. Udviklingen af et positivt selvbillede er en vigtig forudsætning for barnets trivsel, og herved styrkes elevernes mod på og lyst til læring. Barnets udvikling understøttes i mødet med nærværende voksne.

På Søndermarksskolen kommer dette til udtryk ved:


 

Leg, læring og mestring

Leg er børns måde at udtrykke og udvikle sig på, og legen har derfor stor betydning for børns læring og oplevelse af at mestre livet. I legens fantasifulde og kreative udfoldelse danner børn deres identitet og udvikler centrale færdigheder som sprog, empati, konfliktløsning, samarbejde og ledelse. SFO`en tilrettelægger sine aktiviteter, så der er en passende balance mellem børnenes frie leg og voksenstyrede lege og aktiviteter.

På Søndermarksskolen kommer dette til udtryk ved:


Krop, Bevægelse og Sundhed

Sundhed og fysisk trivsel er en forudsætning for børns udvikling og læring. Børn har behov for at udvikle deres motorik og opleve glæden ved fysisk udfoldelse. Daglig motion gennem leg udvikler børns styrke, smidighed og udholdenhed.SFO'en har fokus på sunde kostvaner og en sund balance mellem aktivitet og afslapning.

På Søndermarksskolen kommer dette til udtryk ved:

 

Demokrati og medbestemmelse

Børn er centrale sparringspartnere, når skolepædagoger udvikler og planlægger SFO`ens aktiviteter. Børnene øver sig i at indgå i dialoger, lytte til andres synspunkter, acceptere forskelligheder og tage medansvar for helheden i ord og handling. Det udvikler deres forståelse af demokrati og evne til medbestemmelse. Skolen bevæger og bevæger sig, når børnene involverer sig gennem åbne dialoger, undersøgelser og afprøvninger.

På Søndermarksskolen kommer dette til udtryk ved:

Vi afholder jævnligt børnemøder for at højne børnenes mulighed for medbestemmelse. Vi sikrer børnenes mulighed for indflydelse på aktiviteter og deres hverdag. Vi sørger for at børnene lærer at se fællesskabets behov, kontra egne behov.

Vi tilbyder dagligt en række forskellige aktiviteter, som børnene frit kan vælge at deltage i. Vi tilstræber at have et varieret tilbud.

Børnene fra 3. årgang har deres eget lokale, som de selv er med til at indrette. Vi tilstræber at lave en ugentlig aktivitet, som børnene selv har valgt. Det kan ex. være  bagning, lave smykker,ture ud af huset osv.

 

Kreativitet og innovation

Oplevelsen af at skabe værdifulde løsninger styrker det enkelte barns evne til at løse udfordringer i et globaliseret samfund. Den innovative tilgang er derfor et naturligt element i skolens arbejdsmåde. Børn udvikler og styrker deres kreativitet gennem leg og gennem kreativt arbejde med mange forskellige materialer, men også gennem fælles idégenerering omkring konkrete opgaver eller problemer. Børn udvikler innovative kompetencer, når de gennem deres kreative handlinger og løsninger får mulighed for at skabe værdi for sig selv og andre.

På Søndermarksskolen kommer dette til udtryk ved:

 

Samfundet omkring skolen

Skolen er en del af samfundet, både det lokale og det globale. Børn skal lære at forstå sig selv og deres SFO som en del af et større samfund. Foreninger, institutioner og virksomheder i SFOens nærmiljø er naturlige samarbejdspartnere og udgør SFOens lokale netværk. Forældre kan ofte være indgangen til dette samarbejde.

På Søndermarksskolen kommer dette til udtryk ved:

Vi inddrager det omgivende lokalsamfund i flere henseender. Bl.a. ved at:


Mangfoldighed og inklusion

Mødet med menneskers forskellige kulturer, baggrunde og personlige forudsætninger er en del af børns hverdag. Derfor skal børn lære, at der findes forskellige måder at forstå verden på. Alle børn har behov for at opleve tillid, tryghed og trivsel, og de skal kende adfærds- og dialogformer, som understøtter social inklusion. Derfor udvikler og vedligeholder SFO'en en kultur, der sikrer, at alle børn er en del af et inkluderende fællesskab.

På Søndermarksskolen kommer dette til udtryk ved:

 

Natur og science

Natur og naturfænomener er et tema, som rummer rig mulighed for leg, læring og udvikling.

Læring foregår når som helst og hvor som helst; på arbejdspladser i naturen, i det virtuelle

læringsrum. Oplevelser i og med naturen stimulerer sanserne, skaber glæde og trivsel, og danner samtidig et vigtigt grundlag for børns motivation og læring i indenfor science området. I SFO'en er der derfor fokus på at give børnene muligheder for at opleve og undersøge forskellige aspekter ved naturen alt efter hvilke muligheder, der byder sig i skolens omgivelser.

På Søndermarksskolen kommer dette til udtryk ved:
 

Digital teknologi

Den digitale teknologi forandrer på mange måder vores dagligliv, og har fået stor betydning for børns identitetsdannelse, læring, fællesskaber og udvikling af sociale relationer. Børn og voksne anvender de digitale redskaber i leg og som praktiske hjælpemidler, og de spiller en central rolle i skolens undervisning.SFO'en har derfor en pædagogisk praksis, som på en kreativ, alsidig og afbalanceret måde medtænker den digitale dimension i fritidens forskellige aktiviteter.

På Søndermarksskolen kommer dette til udtryk ved: